A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse Benedek és Tsa. Kft. (Adatkezelő) által alkalmazott és felhasznált adatvédelmi és adatkezelési elveket, melyet a Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban használt fogalmak az alábbi jelentéstartalommal bírnak:

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: Érintett) kapcsolatba hozható adat, különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok a jelen tájékoztató III./1-es pontja részletez.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Adatbázis jelenti azt az Adatkezelő által vezetett és rendszeresen frissített adatnyilvántartást, amely az Érintettek rendelkezésre álló adatait tartalmazza.

Avtv. jelenti a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvényt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Adatkezelő: Benedek és Tsa. Kft. (1116 Budapest, Kondorosi út 5/a)

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-89721/2015.

adatkezelés megnevezése: Közvetlen hírlevelek küldése, ajánlatok küldése, valamint a szolgáltatásokkal és termékekkel kapcsolatos
tájékoztatások küldése (www.benedekburkolat.hu, www.bendekszerelveny.hu (www.benedekestsa.hu); webshop.benedekszerelveny.hu). weboldalak és webshop üzemeltetése, hírlevélküldés, marketing célú adatkezelés, termékek értékesítése és kezelése.

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése,

Adattovábbítás: az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora.

Érintett: azon személy, aki az Adatkezelő internetes oldalain vagy egyéb regisztrációs felületein (pl.: események helyszínén regisztrációs lap kitöltésével) a jelen szabályzatban rögzített módon, regisztrálja magát.

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

Internetes oldal(ak): az Adatkezelő által üzemeltett www.benedekburkolat.hu, www.bendekszerelveny.hu (www.benedekestsa.hu ; webshop.benedekszerelveny.hu aldomain) domain nevek alatt található honlapok.

Nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Szolgáltatás jelenti az Adatkezelőtől, külön megrendelésben rögzített és megrendelt digitális tartalmak előállítására és közlésére vonatkozó feladatok elvégzését.

Az adatkezelés elvei

 1. Adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.
 2. Adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.
 3. Az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.
 4. Az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.
 5. Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

Az Adatkezelő a szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges adatokat az Érintettek hozzájárulása alapján és kizárólag célhoz kötötten kezeli és használja fel.

I. Az adatkezelés jogalapja, célja

 1. Az adatkezelésre a Adatkezelő által üzemeltetett internetes oldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintettek kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.
 2. Az adatkezelés célja az Adatkezelő által üzemeltetett internetes oldalakon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása:
  Közvetlen hírlevelek küldése, ajánlatok küldése, valamint a szolgáltatásokkal és termékekkel kapcsolatos
  tájékoztatások küldése (www.benedekburkolat.hu, www.bendekszerelveny.hu (www.benedekestsa.hu); webshop.benedekszerelveny.hu). weboldalak és webshop üzemeltetése, hírlevélküldés, marketing célú adatkezelés, termékek értékesítése és kezelése.
  Ezen szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges megadandó személyes adatok köre a III/1-es pontban található.
 3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (III./2) célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, szolgáltatás fejlesztés, a felhasználók jogainak védelme.
 4. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.
 5. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

II. Érintettek köre

 1. Érintettnek minősülnek azon felhasználok, akik a Adatkezelő által üzemeltetett internetes oldalakon regisztrálnak és a jelen Adatvédelmi szabályzatot kifejezetten és önkéntesen elfogadják.

III. Érintettekre vonatkozó adatok leírása

 1. A sikeres regisztrációhoz a felhasználó által megadott adatok:
 • vezeték és
 • keresztnév,
 • e-mail cím,
 • telefonszám,
 • felhasználónév,
 • jelszó,
 • lakóhely/tartózkodási hely

2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érintettek bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

IV. Adatok forrása

 1. A Adatkezelő az Érintettek által megadott adatokat, az Érintettek kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján gyűjti és kezeli.

V. Az adatkezelés időtartama

 1. Az Érintett által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a felhasználó a szolgáltatásról - az adott felhasználói névvel - le nem iratkozik. A törlés időpontja az Érintett kiiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől számított 10 munkanap. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy az Érintett által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult az Érintett regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.
 2. Az Érintett által megadott személyes adatok 3 éves időtartam után, függetlenül attól, hogy az Érintett használja, vagy nem használja a Adatkezelő internetes felületeit és szolgáltatásait előzetes értesítést követően törlésre kerülhetnek.
 3. Abban az esetben, ha az Érintett kifejezetten írásban kéri adatai törlését, akkor a végleges törlésre az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.
 4. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha az Érintett személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.

VI. Érintettek rendelkezése személyes adataikkal

 1. Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény a Adatkezelő belső levelező rendszerén küldött levélben, írásos nyilatkozattal közölhető. A hírlevelek küldése az oldalon található felhasználói felület beállításainak módosításával mondható le.
 2. Egyes személyes adatok módosítása emellett történhet a személyes profilt tartalmazó oldalon történő módosítással is.
 3. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

VII. Érintettek jogai a Adatkezelő által kezelt személyes adataikkal kapcsolatban

 1. Személyes adataik kezeléséről az Érintettek a Adatkezelőtól, mint adatkezelőtől bármikor írásban, az adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az  benedek_ugyfelszolgalat (kukac) benedekszerelveny (pont) hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a felhasználó regisztrált e-mailcíméről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a felhasználónak az adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg felhasználó adatait.
 2. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre az adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

VIII. Adatfeldolgozás

 1. A Adatkezelő külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, mert az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel.

IX. Adattovábbítás lehetősége

 1. Az Adatkezelő, mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt és kezelt adatot az illetékes hatóságnak továbbítani, amely továbbítására a Adatkezelőt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

X. Adatkezelési szabályzat módosítása

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően valamennyi Érintettet megfelelő módon (hírlevélben, a holnap kezdőlapján) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával az Érintettek a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

XI. Jogérvényesítés

A felhasználó jogérvényesíti lehetőségeit az Avtv., valamint az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is (1051. Budapest, Nádor u. 22., postacím: 1387. Bp. Pf.: 40.).Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az adatkezelő munkatársai is az benedek_ugyfelszolgalat (kukac) benedekszerelveny (pont) hu e-mail címen.

Az Érintett a Honlapon történő regisztrációval kijelenti, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot és Tájékoztató tartalmát megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadta el. Az Érintett a jelen Adatkezelési és Tájékoztató elfogadásával kifejezetten hozzájárul adatainak a jelen Adatkezelési és Tájékoztató szerinti kezeléséhez.

Budapest, 2016. május 06.