Termékkategóriák és egyebek
Kosár arrow_drop_down
Kosár tartalma
Üres kosár
Össztömeg:
  kg
Nettó összesen:
 {{model.WebDevizaNem}}
Bruttó összesen:
 {{model.WebDevizaNem}}
Kosár megtekintése

Általános Szerződési Feltételek

1.  |  A szolgáltató adatai
2.  |  Alapvető rendelkezések
3.  |  Rendelkezésre állás
4.  |  Szerzői jogok
5.  |  Adatvédelmi irányelvek
6.  |  A megvásárolható termékek és szolgáltatások köre
7.  |  Rendelés menete a Benedek Szerelvény webáruházában
8.  |  Fizetési lehetőségek és szállítási módok
9.  |  Rendelés visszaigazolás, feldolgozás és teljesítés
10.| Elállási jog
11.|  Jótállás, garancia
12.|  Panaszkezelés módja
13.|  Egyéb/vegyes rendelkezések

 

Jelen Általános Szolgáltatási Feltételek ( a továbbiakban „ÁSZF”) tartalmazzák a Benedek és Tsa Kft. (székhely: 1116 Budapest, Kondorosi út 5/a., adószám: 10845204-2-43 ), mint szolgáltató által üzemeltetett www.benedekszerelveny.hu weboldalon üzemelő webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben a jelen ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen ÁSZF nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (tehát nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. Az Ügyfél az üzletekben személyesen is megvásárolhatja a Szolgáltató termékeit, az ilyen módon megkötött szerződés azonban nem minősül távollevők közti szerződésnek, és jelen ÁSZF rendelkezései sem vonatkoznak rá.
Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely a Benedek Szerelvény Webáruháza (és adott esetben az offline áruházainak valamelyike) és a Vásárló között elektronikusan történik.

1. A szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Benedek és Tsa Korlátolt Felelősségű Társaság
A szolgáltató székhelye és levelezési címe: 1116 Budapest, Kondorosi út 5/a.
A szolgáltató telephelye: 1116 Budapest, Kondorosi út 5/a.
A vállalkozás jogi formája: Korlátot Felelősségű Társaság
Telefon: +36 1 466 7315
E-mail:webinfo@benedekestsa.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-949430
Adószáma: 10845204-2-43
Bankszámlaszám: 10102093-51027700-01000007
Honlap: www.benedekszerelveny.hu
A szerződés nyelve: magyar

2. Alapvető rendelkezések

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.benedekszerelveny.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Webáruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott távollévő felek között jön létre. Valamint jelen szerződés az ide vonatkozó jogszabályok és a weboldalon található szabályozások változásáig hatályos. A szerződéskötés nyelve magyar. A webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozórendelkezéseire. A vonatkozójogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
Az elfogyott termékeknél az árak csak tájékoztató jellegűek, fenntartjuk a jogot, a megváltoztatásukra!
A webáruházban történő vásárlást, és az ezzel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a következő jogszabályok tartalmazzák:
• Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
• A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
• A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
• A távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet
• Az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI.13.) Kormányrendelet

3. Rendelkezésre állás

A vevőszolgálat nyitvatartási ideje: A Benedek és Tsa Kft. mint Szolgáltató rendszere a rendeléseket rögzíti nyitvatartási időn kívül is, de telefonon csak nyitvatartási időben (munkanapokon 8:00-16:00-ig) érhető el, valamint az elektronikus levélben (a webinfo@benedekestsa.hu e-mail címen) feltett kérdésekre is csak nyitvatartási időben válaszol.

4. Szerzői jogok

A www.benedekszerelveny.hu webáruház és az azon található képi és szöveges tartalom a Benedek és Tsa Kft. tulajdonát képezi. Az www.benedekszerelveny.hu oldalon található minden szöveget, és fényképeket a szerzői jog vonatkozó része védi. Az írásos és képi anyagok bármilyen nemű felhasználása kizárólag a Benedek és Tsa Kft. írásos engedélyével lehetséges.
Az információ szolgáltatás érdekében készséggel állunk bárki rendelkezésére, az oldalon elhelyezett információk jogosulatlan felhasználása, másolása, terjesztése azonban a Benedek és Tsa Kft. tudomásán és engedélyén kívül szigorúan tilos és törvénytelen. Az ilyen jellegű visszaélések esetén a szükséges jogi lépéseket megtesszük.

5. Adatvédelmi irányelvek

A webáruház használata során rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a Szolgáltató bizalmasan, célhoz kötötten kezeli, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja el, harmadik fél részére nem adja át. Ez alól kivételt jelentenek az alvállalkozónak szükségesen megadott adatok, melyek nélkül a rendelés teljesítése nem kivitelezhető, például a futárszolgálatnak átadott kiszállításhoz szükséges információk. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban Avtv.) mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el, illetve a GDPR-ban foglaltak szerint.
A Szolgáltató a szolgáltatás hatékonyságának növelése, az Ügyfélnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett, és az Ügyfél hozzájárulása alapján kezelhet. A Szolgáltató a kezelt adatokat nem továbbítja.
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a Szolgáltató. A Szolgáltató Adatkezelésének célja reklám, vásárlásra ösztönzés. Az adatkezelés jogalapja az Avtv. 3. § (1) bekezdése. Az Ügyfél a szolgáltatás idénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is megtilthatja az ilyen célú adatkezelést.
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény lehetővé teszi az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, illetve az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében. Az adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő az adatvédelmi biztost évente értesíti. A valóságnak nem megfelelő személyes adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles. A személyes adatot törölni kell: ha kezelése jogellenes; az érintett kéri; az adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Az adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést megszüntetni és az adatokat zárolni. Amennyiben az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül – az Avtv. szerint bírósághoz fordulhat.

6. A megvásárolható termékek és szolgáltatások köre

A weboldalunkon feltüntetett árak kizárólag a weboldalunkon keresztül leadott megrendelésekre vonatkoznak!

A Felhasználó a megrendelés és az ÁSZF-ben leírtak elfogadásával kifejezetten és jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az ügylet vonatkozásában „Kiszállítás”, „Személyes átvétel” vagy „Csomagpont” opcióval kért  rendelés esetén elektronikus számlát bocsát ki és kötelezettséget vállal a kiállított elektronikus számla befogadására. A Szolgáltató a kiállított elektronikus számlát külön email üzenetként küldi.

A weboldal termékei online, illetve a készleten jelzett termékek esetében személyesen is megvásárolhatók. Az internetes vásárlás felhasználói regisztrációval és anélkül is lehetséges. A regisztráció előnye, hogy amennyiben legközelebb is szeretne az Ügyfél a Szolgáltatótól rendelni, adatait nem szükséges újonnan megadni, több szállítási/számlázási címet is felvehet, valamint rendelési folyamatát is nyomon követheti. A regisztráció nem vesz igénybe sok időt, ügyeljen az adatok pontos megadására, hogy a kiszállítás zökkenőmentesen történhessen. A weboldalon feltüntetett árak az általános forgalmi adót már tartalmazzák, egyéb esetben jelzésre került az ettől történő eltérés (pl.: kosár összesítő nettó és bruttó végösszeg). A Weboldalon feltüntetett egyéb árak (pl. szállítási költség stb.) szintén bruttó árak, vagyis tartalmazzák az ÁFA-t. A Weboldalon feltüntetett árak magyar forintban értendők. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

Szállítási díjak: A termékek adatlapján a rendelésnél látható fix szállítási díjak egyéb esetben egyedi kalkuláció alapján meghatározva.
Termék információk: Országhatáron kívüli szállítás esetén kérje egyedi ajánlatunkat a szállításra vonatkozóan.
A webáruház épületgépészeti termékeket forgalmaz, melyekkel kapcsolatos részletes információk, mint pl.: leírás, műszaki adatok, letölthető segédletek megtekinthetőek a termékek adatlapjain. A termékeknél megjelenített képek csak illusztrációk a valóságtól eltérhetnek. A leírás esetleges pontatlanságáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, viszont minden elvárható erőfeszítést megtesz azért, hogy a webáruházban megjelenő információk pontosak és naprakészek legyenek. A megjelenített termékek személyesen mintaboltjainkban (1116 Budapest, Kondorosi út 5/a.), illetve a https://benedekszerelveny.hu webáruházon keresztül rendelhetők meg.
Megrendelt termék átvétele: házhoz szállítással/személyesen.
Személyes átvétel: Mindhárom üzletünkben lehetséges
Akciós termékeinkről webáruházunkon keresztül, illetve hírlevél formájában értesülnek ügyfeleink. A weboldalon feltüntetett árak a készlet erejéig érvényesek, amennyiben a megrendelt termék már csak új áron szerezhető be arról a Szolgáltató értesíti az Ügyfelet. A webáruház hírleveleire történő fel- és leiratkozást is biztosít a weboldal.
A termékekkel kapcsolatos gyártói műbizonylatok, műszaki engedélyek és tanúsítványok beszerzéséért a Szolgáltató nem felel. Az ilyen jellegű információkért a termék gyártójánál kell érdeklődni.

7. Rendelés menete a Benedek Szerelvény webáruházában

1. A webáruházban történő vásárláshoz regisztráció nem szükséges. Amennyiben regisztrált tagként szeretne vásárolni, bejelentkezéshez a regisztrációkor megadott e-mail cím és jelszó páros megadása szükséges.
2. Sikeres bejelentkezés után, a termék adatlapján adja meg a vásárolni kívánt mennyiséget majd, kattintson a „Kosárba” gombra. A termék kosárba kerülése után a Kosár gombra lenyíló fülére kattintva megtekintheti annak tartalmát.
3. A vásárlás folytatásához kattintson a „Tovább vásárolok” linkre, mellyel visszakerül a legutóbb megtekintett termékek gyűjtőoldalára.
4. Minden megvásárolni kívánt termék esetében járjon el a 2-es pontban leírtak szerint.
5. Miután elhelyezte az utolsó megvásárolni kívánt tételt is kosarában, az ott található termékeket törölheti, mennyiségüket módosíthatja a sorban megadott beviteli mezőkbe való mennyiség megadásával, majd a mennyiség mellett található ikonra kattintással.
6. A számlázási, szállítási és fizetési adatok megadása után ellenőrizze megrendelését az összesített listában, majd kattintson a „Megrendelés megerősítése” gombra, mellyel rendelését elküldi nekünk.
7. A rendelés állapotáról a rendszer e-mailben tájékoztatja.
8. Amint a termék elérhetővé válik, a vevő a megadott módon átveheti azt.
A megrendelés véglegesítése előtt a felhasználó kosarának tartalma bármikor szabadon módosítható, azaz termékeket vehet ki belőle, és rakhat bele. Kiválaszthatja azt is, hogy egyes termékekből mekkora mennyiséget szeretne megvásárolni. Ha rossz terméket rakott a kosarába, akkor mindössze a kosarának a megfelelő sorában kijelöli a rossz termék mellet megtalálható X jelölőmezőt, és a kosárból kikerül a nem kívánt termék. Továbbá lehetőség van nyitvatartási időben (H-P. 8.00-16.00-ig) ügyfélszolgálatunkon, mind személyesen, mind telefonon keresztüli módosításra is.
A Szállító fenntartja a jogot arra, hogy kizárólag fizetőképes Vásárló igényeit vegye figyelembe. Fizetésképtelen, csőd, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás alatt álló, illetve ezek törvényes feltételeinek fennállása esetén is, Szállító jogosult a szerződéstől elállni és a teljesítést megtagadni, továbbá kártérítési igényeit érvényesíteni. Ugyanez az eljárás érvényes olyan Vásárló esetére, akinek lejárt tartozása van Szállítóval szemben.

A Vásárló a “Megrendelés megerősítése” gombra kattintva kötelező érvényű és fizetési kötelezettséggel járó ajánlatot tesz a kosárban található termék(ek) megvételére, az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ÁSZF-et. A Vásárló ajánlatának, megrendelésének rendszerünkbe való megérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

8. Fizetési lehetőségek és szállítási módok

Online bankkártyás fizetés / Fizetés Barion-on keresztül
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Utánvétes fizetés
A megrendelt terméket utánvétes fizetési mód esetén a csomag átvételekor a futárnak kell kifizetni. Az utánvét kezelési költsége 590 Ft. A visszaigazoló emailben található a megrendelés összesítője, ami tartalmazza a fizetendő végösszeget.  A csomagot kézbesítéskor még a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a csomagon észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot.

Előre utalás
Van lehetőség a csomag értékének előre történő kiegyenlítésére előreutalással a szolgáltató adatai között található bankszámlaszámon. A közleményben ilyenkor tüntesse fel a rendelés azonosítóját, melyet a visszaigazoló e-mailben talál meg. Ilyenkor a kiszállítás a vételár kiegyenlítésekor kezdődik meg. Nem vonható össze adott számlán, rendelésben szereplő követelés más jogügylet folyamán keletkezett egyéb számlán szereplő nem jogerős tartozással vagy követeléssel.

Foxpost csomagautomata
Van lehetőség Foxpost csomagautomatába is rendelni, ebben az esetben bankkártyás fizetéssel lehet a vételárat kiegyenlíteni.

Személyes átvétel
Továbbá az Ügyfélnek lehetősége van rendelését személyesen átvenni, helyben történő vételár kiegyenlítéssel. Cégünk fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelés nagyságától függően előleget kérjen a megrendelőtől. Ennek mértékéről a megrendelést követően írásban vagy szóban tájékoztatjuk Önt.

Futárszolgálat
Webáruházunk megrendeléseinek kiszállítását többnyire egy logisztikai cég a Magyar Posta Zrt.-MPL teljesíti. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8.00-17.00 óra között. A kiszállítás időpontjáról a futárszolgálat tájékoztatja mind a Szolgáltatót és az Ügyfelet is. Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik otthon, illetve telephelyén szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni. A futárszolgálat maximum kétszeri kézbesítést kísérel meg, az át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük! Az üzleteinkben és a webáruházban megrendelt termékek kiszállításakor a futár a gépkocsi 3 méteres körzetében jogosult a megrendelt terméket átadni a vásárlónak.

9. Rendelés visszaigazolás, feldolgozás és teljesítés

A Szolgáltató köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Felhívjuk a vásárló figyelmét, hogy az e-mailben történő visszaigazolás kézbesítésének hiányát okozhatja a rosszul megadott e-mail cím, spamszűrő, vagy a postafiókjához tartozó tárhely telítettsége is. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.
A megrendelések feldolgozása munkanapokon (hétfőtől-péntekig), munkaidőben, 8:00-16:30-ig történik. Amennyiben a megrendelés leadása a munkaidő lejárta után történik, annak feldolgozására a következő munkanapon kerül sor. A Szállító minden esetben e-mailben, vagy telefonon esetleg faxon visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelést.
Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást e-mailben visszaigazolni. Felhívjuk a vásárló figyelmét, hogy az e-mailben történő visszaigazolás kézbesítésének hiányát okozhatja a rosszul megadott e-mail cím, vagy a postafiókjához tartozó tárhely telítettsége is. A megrendelés állapotáról újabb automatikus email generálódik, pl.: amint kiszállítási státuszba kerül a megrendelés. Az általános kiszállítási idő munkanapokon 72 óra, melynek pontos idejéről a szerződött logisztikai cégünk értesíti az Ügyfelet. Amennyiben a megrendelt termék nincs készleten vagy a megrendelt mennyiség jelentős mértékű úgy a szállítási határidőről a weboldal üzemeltetője tájékoztatja a vásárlót a várható kiszállítás dátumáról. Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészében. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor! A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére.
A szállítási feltételekről további információkat a Szállítási feltételek menüpontban olvashat.

10. Elállási jog

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet szabályozása értelmében:
A vevőnek joga van a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül elállni vásárlási szándékától és indoklás nélkül visszaküldheti a megrendelt terméket. Ebben az esetben a Benedek és Tsa Kft. a vásárlónak köteles a termékért kifizetett vételárat és szállítási költséget visszatéríteni, legkésőbb az elállást, illetve a termék visszaszolgáltatását követő harminc napon belül. A termék visszajuttatásának költsége a vásárlót terheli, emellett az áru visszaküldésére kiszabott határidő, az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles visszajuttatni az árut a kereskedőnek.
A nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését azonban követelheti a Szolgáltató.
Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát.
A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségéve juttassa vissza a cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, az utánvéttel küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni! Igény szerint cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük csomagfeladási szándékáról, annak díját a csomag feladásakor a futárnak kell megfizetni. Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli!
A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően tanúk előtt rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (Például, hogy a visszaküldött termék sérült, rozsdás vagy hiányos volt)
A termék visszaérkezését követő harminc napon belül a Vásárló által megadott bankszámla számra visszatéríti a termék vételárát.

11. Jótállás, garancia

A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 2013. évi V. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. A kereskedőnek jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a vevőt terheli.
A Kormányrendeletben biztosított jótállási idő a termék átvételétől számított egy év, kivéve ha a gyártó ennél hosszabb jótállási időt állapít meg.
A minőség tekintetében Szolgáltató a jogszabály által előírt jótállási kötelezettséggel tartozik. Az átvétel alkalmával a Vásárló gondosan átvizsgálja az árut, és ha megállapítja vagy gyanítja, hogy a fuvarozáskor az kárt szenvedett, úgy jogérvényesítésre alkalmas írásbeli fenntartással élhet. Vásárló által panaszolt hiányok illetve minőségi kifogások bizonyítása minden esetben Vásárlót terhelik. Amennyiben az indoklás megalapozott volt, a Szállító az árut visszavételezi és helyette megfelelő minőségű árut szállít. Amennyiben garanciális kérdése lenne a megrendelt terméket illetően a +36 1 382-6189 telefonszámon érdeklődhet.

12. Panaszkezelés módja

Az Ügyfél a Szolgáltató termék forgalmazásával közvetlenül kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére, vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (Tel.: +36 1 466 7315) és írásban is közölheti a Szolgáltatóval (E-mail: webinfo@benedekestsa.hu).
A szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal köteles megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, s annak egy másolati példányát az Ügyfélnek átadni. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát köteles az Ügyfélnek átadni, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.
Az írásbeli panaszt a Szolgáltató - törvény eltérő rendelkezése hiányában - harminc napon belül köteles írásban megválaszolni. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.
Az Ügyfél panaszát a vevőszolgálaton személyesen (1116 Budapest, Kondorosi út 5/a.) telefonon (Tel.: +36 1 466 7315), írásban, vagy elektronikus levél formájában terjesztheti elő (Email: webinfo@benedekestsa.hu).

13. Egyéb/vegyes rendelkezések

A Weboldalon történő vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak megfelelő szintű ismeretét, és a technológiából adódó hibalehetőségek elfogadását.
A Benedek és Tsa Kft. mint Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, és nem érinti az érvényes megrendelés alapján már létrejött szerződéseket.
Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembe vételével a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét.
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel
? a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
? az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény,
? a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,
? az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet,
? a fogyasztó és a vállalkozás között szerződés részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, valamint
? a fogyasztóvédelemről szóló1997. évi CLV. törvény rendelkezéseire.

Budapest, 2018.05.25.

Utoljára megtekintett termékek

Összehasonlító
{{TRAN('osszehas_osszehasonlito')}}